Yasemin Arslan

Yasemin Arslan z nizozemské iniciativy SUR +. Foto: SUR +

Yasemin Arslan se věnuje výzkumu designu a zároveň působí v několika projektech sociální inovace.

Je spoluzakladatelkou nizozemské iniciativy SUR + projekt, která propojuje problematiku potravinového odpadu a chudoby. Projekt zvítězil na akci Hack Food Waste 2014. V současné době tým SUR + projektu spolupracuje s rozličnými partnery včetně Nizozemské potravinové banky.

Yasemin Arslan získala bakalářský titul v oboru průmyslový design z Technické univerzity v Eindhovenu a studovala rovněž kulturní antropologii na Univerzitě v Utrechtu. Ve svém přístupu k řešení společenských výzev kombinuje sensitivitu antropologie s konstruktivní schopností designu.

 

Michiel Bloemendaal

Michiel Bloemendaal, SUR + projekt. Foto: Archiv

Michiel Bloemendaal je dalším spoluzakladatelem nizozemské iniciativy SUR + projekt.

Mimo práci pro SUR + projekt působí jako kouč inovací specializovaný na strukturování procesu inovací ve Studiu Y, které propojuje nové talenty se zkušenými podnikateli. Propojování a spolupráci různých disciplín považuje za velmi přínosnou.

Michiel Bloemendaal studuje posledním rokem obor Business Administration na Avanské univerzitě aplikovaných věd v Hertogenboschi.

 

Marek Borowski

Marek Borowski

Marek Borowski je od roku 2000 prezidentem Potravinové banky v Olsztynu a od roku 2002 prezidentem Federace polských Potravinových bank.

Je zapojen do činnosti platformy pro veřejnou pomoc zřízenou Ministerstvem práce a sociální politiky. Pan Borowski v souvislosti s potravinovou pomocí a snížením potravinového odpadu rovněž spolupracuje s Ministerstvem financí, Ministerstvem zemědělství a celou řadou dalších institucí.

Marek Borowski vystudoval Matematickou fakultu Univerzity Warmia a Mazury v Olsztynu.

 

Hilke Bos-Brouwers

Hilke Bos-Brouwers, projekt FUSIONS. Foto: Archiv

Hilke Bos-Brouwers je seniorní výzkumná pracovnice v oblasti udržitelného řetězce v oddělení Institutu výzkumu potravin a biologie na Wageningenské univerzitě (FBR).

Paní Hilke Bos-Brouwers má dvanáctiletou praxi ve výzkumu potravinového řetězce a inovativního managementu. Působí rovněž jako vědecký koordinátor FP7 projektu FUSIONS (Food Use for Social Innovation through Optimising waste preventioN Strategies) a nového H2020 projektu REFRESH (Resource Efficient Food and dRink for the Entire Supply cHain).

Hilke Bos-Brouwers je navíc tematickou vedoucí výzkumu udržitelných a bezpečných potravin na Wageningenské univerzitě a vedoucí několika projektů týkajících se potravinového odpadu v rámci FBR. Paní Bos-Brouwers získala titul Ph.D. v oblasti udržitelného podnikání a inovativního managementu na Amsterdamské VU univerzitě.

 

Sarah Bromley

Sarah Bromley z britské organizaci WRAP. Foto: WRAP

Sarah Bromley je výzkumná analytička v britské organizaci WRAP (Waste and Resources Action Programme). Sarah Bromley se specializuje zejména na prevenci vzniku potravinového odpadu u spotřebitelů a redistribuci potravin. Nasbírala i zkušenosti z projektů, které se věnují problematice plýtvání potravinami v nemocničním sektoru.

V současné době pracuje na projektu EU FUSIONS, v rámci kterého provádí evaluaci projektů sociální inovace zaměřených na redukci potravinového odpadu napříč všemi úrovněmi potravinového řetězce.

Sarah Bromley získala bakalářský (Sociologie se specializací na výzkum) i magisterský titul (Sociální výzkum) na univerzitě ve Warwicku. Pro účely své diplomové práce prováděla výzkum chudoby spojené s nedostatkem potravin a v té souvislosti i potravinových přebytků a jejich redistribuce.

 

Kateřina Budínová

Kateřina Budínová
Kateřina Budínová

Kateřina Budínová je ředitelkou odboru ostatních evropských fondů na Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Zodpovídá za přípravu operačního programu potravinové a materiální pomoci, který je určen pro osoby a domácnosti ohrožené chudobou a sociálním vyloučením.

V minulosti se podílela na řízení projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU. Dlouhou dobu působila na Ministerstvu zemědělství a Státním zemědělském intervenčním fondu, kde se věnovala oblasti komunikace a podpoře kvalitních potravin (značky Klasa a Regionální potravina).

 

 

 

 

Daniel Čapek

Daniel Čapek, generální ředitel Sodexo pro Českou republiku a Slovensko. Foto: Sodexo

Generální ředitel Sodexo pro Českou republiku a Slovensko. Pan Čapek pracuje pro skupinu Sodexo 20 let.

Začínal v IT oblasti a provozu, později mu byla svěřena zodpovědnost za zákaznické služby, prodej a marketing. V roce 2008 odjel do Číny spravovat místní pobočku Sodexo Pass, která poskytuje podporu v oblasti zaměstnaneckých výhod a motivace. Své zkušenosti z Číny popisuje na blogu zde ». Po návratu do České republiky se stal šéfem prodeje a marketingu divize On site services, která poskytuje kompletní služby facility managementu. Pan Čapek byl v letošním roce nominován na pozici prezidenta Sodexo ČR a Slovensko a obchodního ředitele pro střední a východní Evropu.

 

Cornelia Diesenreiter

Cornelia Diesenreiter, Zero Waste Jam. Foto: Zero Waste Jam

Cornelia Diesenreiter je výkonná ředitelka mladé rakouské organizace Zero Waste Jam, která nabízí „kreativní a chutná řešení“ zbytečného plýtvání potravinami výrobou produktů z kvalitních ovocných a zeleninových přebytků.

Cornelia Diesenreiter vystudovala management životního prostředí a přírodních zdrojů na univerzitě přírodních zdrojů a biologických věd ve Vídni. Ve Velké Británii vystudovala obor zaměřený na design a inovace pro udržitelný rozvoj.

Během studií pracovala jako dobrovolník pro různé neziskové organizace v Evropě. Během stáže v CWM HARRY se poprvé setkala s konceptem nulového odpadu. Podílela se na auditu, v rámci kterého se třídilo 1,5 tuny odpadu, přičemž 450 kg představoval potravinový odpad. Tento moment byl zásadní pro její další směřování.

Cornelia Diesenreiter se domnívá, že pro redukci potravinového odpadu není důležité pouze vzdělávání lidí, ale rovněž rozvíjení kreativních a jednoduchých řešení jako jsou například džemy z ovocných přebytků, které se vyrábějí v Zero Waste Jam.

 

Věra Doušová

Věra Doušová

Věra Doušová je předsedkyně Potravinové banky Praha, která byla založena v roce 2009 je součástí České federace Potravinových bank.

Jedním z cílů potravinové banky je předcházet plýtvání potravinami a současně pomoci odstranit chudobu a hlad. Banka shromažďuje potravinové, zemědělské a další přebytky. Potraviny následně přerozděluje potřebným.

 

 

Maria Kowalewska

Maria Kowalewska

Maria Kowalewska pracuje ve Federaci polských Potravinových bank, kde je zodpovědná za koordinaci vzdělávacích kampaní zaměřených na redukci potravinového odpadu.

V souvislosti s problematikou plýtvání potravinami rovněž spolupracuje s výzkumnými institucemi, univerzitami a pracuje i s veřejností. Maria Kowalewska studovala na varšavské Zemědělské univerzitě a Vysoké škole ekonomické.

V současné době studuje doktorandský program na Zemědělské univerzitě, kde se věnuje tématům vzdělávání v oblasti výživy a redukce potravinového odpadu v domácnostech.

 

Mark Little

Mark Little

Mark Little vede oblast redukce potravinového odpadu ve společnosti Tesco. Mark Little je zodpovědný za management dodavatelského řetězce a za operační a na domácnosti zaměřené programy na snižování potravinového odpadu.

Mark Little pracuje s týmy napříč celým Tescem včetně zákaznického servisu, externími stakeholdery a kolegy, kteří se věnují problematice plýtvání potravinami. Dříve pan Little pracoval v oddělení klimatických změn, kde měl na starosti program zabývající se uhlíkovou stopou výrobků a snižováním uhlíkové stopy dodavatelského řetězce.

Před nástupcem do společnosti Tesco pan Little pracoval jako konzultant v oblasti životního prostředí se specializací na životní cyklus.

 

Tomáš Macků

Tomáš Macků, Research & Communication Director ve společnosti IPSOS. Foto: IPSOS

Tomáš Macků je Research & Communication Director ve společnosti IPSOS, která poskytuje komplexní služby v oblasti průzkumu trhu a veřejného mínění včetně konzultační činnosti.

Pan Macků se podílí na dlouhodobých rozvojových projektech s důrazem na implementaci výsledků z výzkumu do marketingových a komunikačních strategií, zodpovídá za public relations, komunikaci a za vztahy s významnými klienty. V oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění pracuje více než 25 let, působil v různých výzkumných agenturách, od r. 2007 ve výzkumné agentuře IPSOS. Zajímá se o témata společenské odpovědnosti, udržitelného rozvoje, je tvůrcem projektu CSR Research, který je v ČR realizován každoročně od r. 2010.

Je zapojen do aktivit řady asociací, svazů, institucí – např. České manažerské asociace, České marketingové společnosti, Tuesday Business Network a České pobočky Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj. Věnuje se přednáškové a publikační činnosti.

 

Jan Maršák

Adam Maršák, ministerstvo životního prostředí. Foto: MŽP

Jan Maršák je zástupce ředitele odboru odpadů na Ministerstvu životního prostředí, kde působí od roku 2003.

V rámci odborné činnosti publikoval řadu článků a publikací zejména k tématu aplikace integrované prevence (IPPC), integrovaného registru znečišťování (IRZ) a odpadového hospodářství v České republice.

Pan Maršák je absolvent Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

 

Leila Oppermann

Leila Oppermann

Leila Oppermann je koordinátorka berlínské pobočky komunity FSE Network (Food Surplus Entrepreneurs Network), kde vypracovává nové strategie na snížení potravinového odpadu.

Vedle této činnosti pracuje jako projektová manažerka v poradenském studiu. Leila Oppermann studuje ekonomickou psychologii a účastnila se řady projektů. Spoluzakládala neziskovou organizaci ve střední Asii či školila fundraisingové týmy Světového fondu na ochranu přírody a Amnesty International.

Leila Oppermann je členem MakSense.

 

Adam Podhola

Adam Podhola z iniciativy Zachraň jídlo. Foto: Archiv AP

Adam Podhola je jeden ze zakládajících členů iniciativy Zachraň jídlo, která mimo jiné v září 2013 pohostila na Václavském náměstí tisíc lidí z potravinových přebytků, které by jinak byly vyhozeny.

Zachraň jídlo upozorňuje na problematiku plýtvání potravinami, propojuje aktéry potravinového řetězce a buduje komunitu záchranářů potravin.

Adam Podhola kromě působení v Zachraň jídlo pracuje jako koordinátor pro HateFree Culture. Je absolventem Fakulty sociálních věd UK.

 

Jindřich Pokora

Jindřich Pokora

Jindřich Pokora je ředitel odboru kontroly, laboratoří a certifikace ve Státní zemědělské a potravinářské inspekci.

Pan Pokora působí na SZPI od roku 1993, postupně na pozici metodika kontrolní činnosti, vedoucího oddělení a nyní ředitele odboru. Před rokem 1993 pracoval na Oddělení agrochemie Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Brně.

Jindřich Pokora vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně.

 

 

Tomáš Ratinger

Tomas Ratinger z Technologického centra AVČR. Foto: Archiv

Tomáš Ratinger je výzkumným pracovníkem oddělení strategických studií Technologického centra (TC) AVČR a přednášejícím na Fakultě tropického zemědělství České zemědělské university v Praze.

Před příchodem do TC AVČR působil v Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, kde byl vedoucím odboru zemědělského trhu. Mezi lety 2005 a 2009 byl vedoucím skupiny zemědělského a venkovského rozvoje (SUSTAG) v odboru pro zemědělství a biologické vědy (Agrilife) Institutu pro progresivní technologické studie Společného výzkumného centra Evropské komise (IPTS/JRC) v Seville ve Španělsku. V období 1993-2005 Tomáš Ratinger pracoval ve Výzkumném ústavu zemědělské ekonomiky (VÚZE), postupně zastával funkce vedoucího odboru ekonomického a strukturálního rozvoje zemědělství a odboru rozvoje zemědělství a venkova.

Tomáš Ratinger je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty University Karlovy. Zde také získal doktorát v ekonometrii v r. 1996. V letech 1991 a 1992 si doplnil ekonomické vzdělání na Wye College.

 

Dana Třísková

Dana Třísková je vedoucí oddělení potravinového řetězce Odboru potravinářského na Ministerstvu zemědělství ČR, kde se mimo jiné věnuje přípravě a posuzování předpisů v oblasti zemědělství a potravinářství, zastupování ČR v rámci EU a mezinárodních organizací v oblasti potravinářství. Předtím působila v Odboru potravinářské výroby a legislativy.

Před nástupem na Ministerstvo zemědělství pracovala v Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a v soukromé veterinární ambulanci. Paní Třísková vystudovala Veterinární a farmaceutickou univerzitu Brno a Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně.

 

Marko Urdzik

Marko Urdzik

Marko Urdzik je manažer Charity v Košicích, kde se věnuje sociálně znevýhodněným skupinám obyvatelstva. Pan Urdzik rovněž devátým rokem vykonává funkci předsedy Potravinové banky Slovensko, kde koordinuje veškerou činnost.

Hlavním úkolem Potravinové banky je bojovat proti plýtvání potravinami, darovat je těm, co je potřebují, a vytvářet solidaritu mezi lidmi. Toto poslání se daří plnit. Bance každoročně narůstá počet dárců. Od roku 2015 na Slovensku navíc platí zákon, který dárci potravin umožňuje neodvádět z darované částky DPH, podobně jako v České republice. Množství darovaných potravin tak od začátku roku narůstá.

Marko Urdzik vystudoval andragogiku na Filozofické fakultě a sociální práci na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě.

 

Matteo Vittuari

Matteo Vittuari

Matteo Vittuari je profesor zemědělské a potravinové politiky a seniorní výzkumník Oddělení zemědělství a potravinového výzkumu Boloňské univerzity. Ve svém výzkumu se zaměřuje na oblast potravinové politiky s důrazem na potravinový odpad a ztráty, ekonomické a sociální aspekty zemědělsko-potravinových a bioenergetických systémů a politiku rozvoje venkova.

Pan Vittuari je rovněž koordinátor projektu FP7 projektu FUSIONS (Food Use for Social Innovation through Optimising waste preventioN Strategies) a nového projektu H2020 REFRESH (Resource Efficient Food and dRink for the Entire Supply cHain). Matteo Vittuari v minulosti pracoval jako mezinárodní konzultant evaluace projektů hrazených EU a Organizací pro výživu a zemědělství OSN v Evropě a Střední Asii.

Pan Vittuari má titul PhD se zaměřením na mezinárodní spolupráci a politiku udržitelného rozvoje. Postdoktorandský výzkum prováděl na Harvardově univerzitě v Centru pro mezinárodní rozvoj a na několika dalších univerzitách a výzkumných centrem v Evropě i USA.