Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Sekce metodiky a výkonu daní
Č.j. 59193/14/7100-20116-011695

 

Informace GFŘ k uplatnění DPH při darování zboží do potravinových bank

Cílem této Informace je ujednotit a vymezit základní pravidla a přístupy pro uplatnění daně z přidané hodnoty („DPH“) ve specifickém případě, kterým je darování zboží (potravin) potravinové bance v situacích, kdy plátce (dárce) při pořízení tohoto zboží uplatnil nárok na odpočet daně.

Potravinovou bankou se pro účely této Informace rozumí subjekt zapojený do Charty potravinových bank, přičemž zároveň musí být platným členem České federace potravinových bank, o.s. Účelem potravinové banky je bezúplatné shromažďování a skladování potravin, které jsou pak dále coby potravinová pomoc bezúplatně poskytnuty pro dobročinné účely.

Uplatňování DPH vychází ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p.p. (dále jen „zákon o DPH“).

Podle § 13 odst. 4 písm. a) ve spojení s odst. 5 téhož ustanovení zákona o DPH platí, že pokud plátce při pořízení daného zboží uplatnil nárok na odpočet daně, je povinen při jeho bezúplatném přenechání uplatnit daň na výstupu. Základ daně, ze kterého má být daň odvedena v takovýchto případech, se stanovuje podle § 36 odst. 6 písm. a) zákona o DPH.

Ze znění tohoto ustanovení pak vyplývá, že základem daně by měla být cena obdobného zboží, za kterou by bylo možné zboží pořídit ke dni uskutečnění zdanitelného plnění („cena obvyklá“) a pokud takovouto cenu určit nelze, pak je základem daně výše celkových nákladů vynaložených na dodání zboží ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Z výše uvedeného je zřejmé, že i bezúplatné darování zboží potravinové bance pro dobročinné účely je spojeno s povinností uplatnit DPH na výstupu. Při stanovení základu daně, resp. určení výše ceny obvyklé, by se v tomto případě mělo přihlížet k okolnostem provázejícím tyto specifické transakce. Těmito okolnostmi může být stav potravin samotných v okamžiku darování, fáze jejich prodejního procesu, situace na předmětném trhu apod.

Protože zde hrají roli příkladem zmíněné faktory a to, že okruh zboží zahrnující potraviny je značně široký a zahrnuje zboží různého charakteru, typu a vlastností, nelze pro tyto transakce určit jednu konkrétní částku, která by byla obecně použitelná. Tato cena tak může být shodná s běžnou cenou prodejní, ale naopak může být i ve zlomkové (minimální) hodnotě blížící se nule.

Cenu obvyklou blížící se nule je možné akceptovat v případech, kdy se jedná o darované potraviny, které jsou dle příslušných předpisů stále upotřebitelné (poživatelné), ale zároveň jsou obtížně uplatnitelné v běžném prodeji či zcela neprodejné. Může jít například o potraviny blížící se datu spotřeby nebo lhůtě minimální trvanlivosti. Dále to mohou být potraviny, které musí být vyřazeny z běžného prodeje z důvodu např. nevyhovujícího obalu, nesprávného značení či jiného poškození.

Jelikož v případě potravin jde o velkou skupinu výrobků sobě odlišných nelze stanovovat obecně platné časové rozmezí, které by vymezovalo či definovalo období blížící se datu konečné či minimální trvanlivosti, neboť tato se odvíjí od charakteru daného konkrétního výrobku.

Pro prokázání darování potravin doporučujeme, aby si daňový subjekt zajistil od potravinové banky potvrzení o darování potravin, ze kterého bude také patrný předmět a rozsah daru.

Pro prokázání použitého ocenění doporučujeme zdokumentovat i stav darovaných potravin (poškozené obaly, blížící se doba spotřeby).

Postupy uplatnění DPH uvedené v této Informaci se týkají pouze darování potravin při
splnění výše uvedených podmínek.

Ing. Jiří Fojtík
ředitel sekce

Dokument si na stránkách GŘF můžete zkontrolovat zde »

Dokument: Jak uplatnit DPH při darování zboží do potravinových bank